<regulamin/>

REGULAMIN SERWISU CYBERPAKA.PL

I. Definicje
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. Organizator, Cyberpaka, Administrator – Marzena Milanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marzena Milanowska Cyberpaka z siedzibą w Bydlinie, adres: ul. Dworska 6 32-310 Bydlin z placówką w Krakowie pod adresem: ul. Lubicz 24/8, 31-504 Kraków stanowiącą także adres korespondencyjny Organizatora, NIP 6372031862, REGON 364864780, tel: +48 792 538 833, adres e-mail: kontakt@cyberpaka.pl;
3. Uczestnik, Kursant, Kursantka – małoletni, dla którego przeznaczone są Kursy stacjonarne lub online organizowane przez Cyberpakę.
4. Przedstawiciel ustawowy, Klient – rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy Uczestnika (w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa), któremu przysługuje władza rodzicielska nad Uczestnikiem;
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin Konsument rozumie się przez to również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Serwis – polska platforma internetowa dostępna pod adresem www.cyberpaka.pl, służąca do zamawiania Kursów u Organizatora za pośrednictwem Internetu.
7. Kurs – Kurs stacjonarny albo Kurs online. Charakterystyka poszczególnych Kursów, poziom zaawansowania Uczestników, cena, wiek Uczestników, forma (stacjonarnie lub online), start zajęć i długość Kursu podana jest na podstronie dedykowanej konkretnemu Kursowi w Serwisie;
8. Kurs stacjonarny – usługa edukacyjna realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć dla Uczestników w placówce Organizatora przy ul. Lubicz 24/8 w Krakowie, w przedmiocie programowania w konkretnym języku programowania, którego dotyczy dany Kurs;
9. Kurs online – usługa edukacyjna świadczona drogą elektroniczną, realizowana przez Organizatora poprzez live streaming z Kursu stacjonarnego, z możliwością udziału Uczestnika w Kursie poprzez kontakt głosowy z prowadzącym Kurs oraz chat;
10. Konto Uczestnika, Konto – element Serwisu, wydzielony dla danego Uczestnika i jego Przedstawiciela ustawowego, umożliwiający dostęp do Kursu online oraz kontakt z Organizatorem; na Koncie Uczestnika zebrane są także dane Uczestnika oraz informacje dotyczące zawartych poprzez Serwis umów;
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na Kurs, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Kurs oraz dane Uczestnika konieczne do zawarcia i wykonania Umowy na Kurs;
12. Umowa na Kurs – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem z chwilą Zamówienia Kursu oraz akceptacji Regulaminu, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu;
13. Cena – całkowita cena Kursu wyrażona w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. Cena Kursu obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu. W związku z powyższym przyjmuje się proporcjonalny koszt poniesiony przez Organizatora w celu zorganizowania i przygotowania Kursu proporcjonalnie na jednego Kursanta w wysokości 199 zł.
14. Kupon – kombinacja cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w Koszyku (http://cyberpaka.pl/koszyk/) lub po przejściu z Koszyka do strony z Zamówieniem (http://cyberpaka.pl/zamowienie/) poprzez uruchomienie w Koszyku przycisku „Przejdź do płatności wyznaczonym dla tego miejscu podczas składania Zamówienia, powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej;
15. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej, skierowaną do zainteresowanych korzystaniem z niej użytkowników Serwisu; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie oraz informacje o rabatach i promocjach;
16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
17. Dyrektywa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw Konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Postanowienia ogólne
1. Kontakt ze Organizatorem jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00 – 18:00, za pomocą telefonu lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w pkt. 1 ppkt. 2 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
2. Serwis służy do zamawiania Kursów za pośrednictwem Internetu.
3. W celu korzystania z Serwisu oraz Kursu online konieczne jest:
1) aktywne połączenie internetowe umożliwiające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
2) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3) np. Chrome 49 i nowsze, Firefox 47 i nowsze, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 13 i nowsze, Safari 9.0 i nowsze, Opera 39 i nowsze;
3) włączona obsługa Java Script oraz cookies,
4) karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli;
5) włączony mikrofon – dotyczy Kursu online.
4. Organizator wskazuje, że uruchomienie kamerki internetowej w trakcie zajęć Kursu online jest opcjonalne, ale zalecane ze względu na pełniejszą interakcję Uczestnika z pozostałymi uczestnikami zajęć oraz prowadzącym.
5. Złożenie Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
6. Klient oświadcza, że wie, że Zamówienie i opłacenie dostępu do jednego Kursu oznacza dostęp do tego Kursu dla jednej osoby – Uczestnika. W przypadku chęci Zamówienia i opłacenia dostępu do większej ilości Kursów, należy zwiększyć ilość zakupionych Kursów w Koszyku do zgodnej z wolą Klienta.
7. Podczas składania Zamówienia na Kurs należy zarejestrować Konto Uczestnika w Serwisie podając unikalny login i hasło lub zalogować się na uprzednio zarejestrowane konto.
8. Rejestracja Konta i/lub złożenie Zamówienia oraz jego opłacenie jest dozwolone dla osób od 13 roku życia. W tym zakresie korzystanie z Serwisu przez małoletnich jest możliwe wyłącznie za zgodą ich Przedstawicieli ustawowych.
9. Rejestrując się lub składając Zamówienie bez rejestracji Konta, Klient i/lub Uczestnik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
10. Odbiorcą danych osobowych Klientów i/lub Uczestników jest Administrator. Każdy z nich ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
11. W celu wykonania świadczenia Organizator będzie kontaktował się z Klientem/Uczestnikiem za pomocą udostępnionego mu przez adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
12. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie oraz Kursów nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody Organizatora w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste dla danego Uczestnika (którego dane osobowe zostały podane podczas składania Zamówienia), tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze.
13. Każdy zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej. Kursant ma prawo korzystania z otrzymanych lub udostępnionych od Organizatora w związku z Kursem materiałów dydaktycznych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego w związku z Kursem.
14. Klient oraz Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:
1). korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
2) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających wulgaryzmy.

 

III. Korzystanie z Serwisu, składanie Zamówienia
1. Serwis oferuje możliwość złożenia Zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. W celu złożenia Zamówienia należy kolejno:
1) wybrać Kurs na podstronie dedykowanej konkretnemu Kursowi w Serwisie za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) na podstronie Koszyk należy zweryfikować, czy Kurs i jego ilość odpowiada woli Klienta (jeżeli nie, należy usunąć Kurs z Koszyka poprzez kliknięcie w krzyżyk obok danego Kursu) oraz kliknąć „Przejdź do płatności”;
3) w przypadku obowiązywania akcji promocyjnej, na podstronie „Koszyk” oraz „Zamówienie” istnieje możliwość wpisania Kuponu;
4) po uruchomieniu przycisku „Przejdź do płatności” Klient jest przekierowany do podstrony „Zamówienie” -tam należy wypełnić formularz lub zalogować się do Konta. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza Zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta oraz Uczestnika, aktywnego adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wieku Uczestnika oraz jego adresu e-mail (jeżeli Zamówienie dotyczy Kursu online). Należy również wybrać dokument sprzedaży: paragon lub faktura.
5) W przypadku, gdy Kurs rozpoczyna się przed upływem ustawowego terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy na Kurs zawartej na odległość, Klient, który jest Konsumentem, może zażądać rozpoczęcia świadczenia usługi przed ww. terminem, poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola (checkbox);
6) W przypadku złożenia Zamówienia na Kurs online, Klient musi zaakceptować checkbox z oświadczeniem wiedzy dotyczącym minimalnych wymagań technicznych, których spełnienie jest niezbędne do niezakłóconego dostępu do Kursu online;
7) Klient może wyrazić zgodę na rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas zajęć, konkursów i innych eventów organizowanych przez Marzena Milanowska Cyberpaka oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej firmy dostępnej pod adresem cyberpaka.pl, w mediach społecznościowych – fanpage’u Cyberpaka na portalu facebook.com oraz materiałach o charakterze reklamowym
8) Klient musi zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić ten fakt zaznaczając odpowiedni checkbox;
9) Po wypełnieniu formularza Klient aktywuje pole pod przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”;
10) po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.
3. Klient nieposiadający Konta klienta, podczas składania Zamówienia – wypełniania formularza, jest obowiązany je założyć podając unikalny login i hasło.
4. Za zrealizowaną płatność Serwis wystawia faktury VAT lub paragony fiskalne – stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
5. Warunki realizacji Zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
6. Możliwa jest jedna forma zapłaty za Kurs: przelewem w formie przedpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, przy użyciu danych do przelewu podanych na stronie Zamówienia oraz w wiadomości email potwierdzającej złożenia Zamówienia
7. Po zarejestrowaniu Konta Uczestnik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
8. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość zmiany lub poprawy podanych danych.
9. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość zmiany hasła.
10. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@cyberpaka.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.
11. Organizator nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
12. Wysłane przez Uczestnika Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy na Kurs. Umowa na Kurs zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Uczestnika wiadomości e- mail, o której mowa powyżej.
13. Umowa na Kurs zawierana jest w języku polskim.
14. Wszystkie złożone Zamówienia ze szczegółami dostępne są po zalogowaniu na Konto.

 

IV. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
3. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w pkt. I ppkt. 2 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
1) drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: e-mail: kontakt@cyberpaka.pl;
2) za pomocą operatora pocztowego – adres: ul. Lubicz 24/8, 31-504 Kraków z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
6. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się poniżej treści Regulaminu.
7. Organizator za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy na Kurs po zgłoszeniu żądania świadczenia mu Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na Kurs, ma obowiązek zapłaty za zajęcia odbyte do chwili odstąpienia od Umowy na Kurs. Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim oblicza się proporcjonalnie do zakresu odbytych zajęć Kursu względem uzgodnionej w Umowie na Kurs Ceny za cały Kurs.
10. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Organizator zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy na Kurs.
11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
12. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić dostępu do Kursu w przypadku, gdy nie jest zgodny ze złożonym Zamówieniem.

 

V. Reklamacje
1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres Organizatora, podany w pkt. I ppkt. 2Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zostać sporządzona co najmniej w formie dokumentowej i powinna zawierać: dane osobowe, opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
5. Organizator nie udziela gwarancji na Kursy.

VI. Zmiany Regulaminu
1. W razie konieczności wprowadzenia zmian z ważnych przyczyn prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Organizatora) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub Usług) w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Uczestnik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Uczestnik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania Zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
3. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
4. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w ppkt. 1 lub 2 niniejszego punktu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Uczestników o takich zmianach.

 

VII. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Kursantów i ich Przedstawicieli ustawowych jest Marzena Milanowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marzena Milanowska – Cyberpaka z siedzibą w Bydlinie 32-310, ul. Dworska z placówką pod adresem: ul. Lubicz 24/8, 31-504 Kraków, posiadającą NIP 6372031862, REGON 364864780, e-mail: kontakt@cyberpaka.pl, tel. (+48) 792-538-833.
2. Przetwarzanie podanych przez zgłaszającego swoich danych osobowych, danych osobowych Przedstawiciela ustawowego oraz danych osobowych Uczestniczki odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celu:
a) realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz związanych z nim obowiązków i uprawnień, tj. obsługi Konta Uczestnika, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
b) realizacji postanowień umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz związanych z nią obowiązków i uprawnień, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
c) przetwarzania danych Uczestniczki (małoletniego dziecka) w celu świadczenia na jego rzecz usług w związku z jej udziałem w Kursie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) przetwarzania danych małoletniego dziecka – uczestnika dotyczących jego zdrowia na podstawie zgody Przedstawiciela ustawowego – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) udzielenia odpowiedzi, gdy nawiązano kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cyberpaka.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@cyberpaka.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) wysyłania zamówionej informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie udzielonej zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) przetwarzania wizerunku małoletniego Uczestnika w mediach społecznościowych na stronie internetowej Organizatora, fanpage’u Administratora na portalu facebook.com oraz w materiałach promocyjnych na podstawie zgody Przedstawiciela ustawowego – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) przetwarzania wizerunku małoletniego Uczestnika podczas jego uczestnictwa w zajęciach Kursu online – w przypadku włączenia kamerki internetowej przez Przedstawiciela ustawowego – wówczas uznaje się, że została wyrażona dorozumiana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
i) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
j) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
l) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres obsługi wynikającej z Regulaminu;
b) przez okres obsługi wynikającej z zawartej umowy;
c) do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności Kodeksu cywilnego);
d) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
4. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż uprawniony:
a) zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
b) cofnie zgodę, jeżeli Organizator przetwarzał te dane na podstawie udzielonej zgody,
c) Organizator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
5. Uprawnionemu przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do ich sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Organizator przetwarzał te dane, uprawniony może zażądać, aby Organizator je usunął;
d) ograniczenia przetwarzania danych – uprawniony może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z uprawnionym działań, jeżeli jego zdaniem Organizator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, żeby Organizator je usunął, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”: uprawniony ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację: uprawniony ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien wtedy wskazać Organizatorowi szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Organizatora przetwarzania objętego sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw uprawnionego lub też że dane uprawnionego są Organizatorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g) prawo do przenoszenia danych – uprawniony ma prawo otrzymać od Organizatora w wykonuje ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące uprawnionego, które przetwarza Organizator na podstawie umowy lub zgody uprawnionego. Uprawniony może też zlecić Organizatorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uprawniony uważa, że Organizator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego.
6. W celu wykonania swoich praw należy kierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@cyberpaka.pl, lub tel. (+48) 792-538-833. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Pana/ Panią zidentyfikować.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w celu zawarcia umowy o usługi edukacyjne może skutkować brakiem możliwości zawarcia ww. umowy.
8. Dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

VIII. Newsletter
1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@cyberpaka.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

 

IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2021 roku.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Organizatora to kontakt@cyberpaka.pl
3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów Konsumenckich”.
4. Ewentualne spory powstałe między Uczestnikiem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Organizatora rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Uczestnika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@cyberpaka.pl
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://cyberpaka.pl/privacy-policy/ stanowi integralną część Regulaminu.
8. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1.

Dni Otwarte 2023

Zapisu można dokonać telefonicznie: pod numerem tel. 792-538-833, mailowo: kontakt@cyberpaka.pl lub wypełniając poniższy formularz:

Lista rezerwowa