<polityka_prywatnosci/>

Polityka prywatności

I. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że przetwarzamy podane przez Panią/Pana: dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana małoletniego dziecka. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej.

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Milanowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marzena Milanowska – Cyberpaka z siedzibą w Bydlinie 32-310, ul. Dworska 6 oraz placówką w Krakowie pod pod adresem: ul. Lubicz 24/8, 31-504 Kraków, posiadającą NIP 6372031862, REGON 364864780, e-mail: kontakt@cyberpaka.pl, tel. (+48) 792-538-833.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana: danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana małoletniego dziecka odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celu:
1) realizacji postanowień umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w formie pisemnej lub regulaminu serwisu Cyberpaka.pl w przypadku zawarcia umowy o kurs poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, związanych z nią obowiązków i uprawnień, tj. ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
2) przetwarzania danych małoletniego dziecka – uczestnika w celu świadczenia na jego rzecz usług edukacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) przetwarzania danych małoletniego dziecka – uczestnika dotyczących jego zdrowia na podstawie Pana/ Pani zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) udzielenia odpowiedzi, gdy nawiązano kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cyberpaka.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@cyberpaka.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5) wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pana/ Pani zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6) przetwarzania wizerunku małoletniego dziecka w mediach społecznościowych na fanpage’u Administratora na portalu facebook.com na podstawie Pana/ Pani zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
7) przetwarzania wizerunku małoletniego Uczestnika podczas jego uczestnictwa w zajęciach Kursu online – w przypadku włączenia kamerki internetowej przez Przedstawiciela ustawowego – wówczas uznaje się, że została wyrażona dorozumiana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
8) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11) w celu oferowania Panu/ Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres obsługi wynikającej z zawartej umowy (np. w celu rozpatrywania reklamacji);
b) do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności Kodeksu cywilnego);
c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż Pan/Pani: a) zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, b) cofnie zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, c) sami ustalimy że dane się zdezaktualizowały.


4. Prawo dostępu do danych osobowych:
Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do ich sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli;
4) ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/ Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/ Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/ Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) prawo do przenoszenia danych – ma Pan/ Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam posiadamy na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ((Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego;
9) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pan/ Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/ Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawo dotyczy przede wszystkim zgody na otrzymywanie newsletter. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość email z informacją o rezygnacji lub podając adres email w odpowiednim polu na stronie.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@cyberpaka.pl, lub tel. (+48) 792-538-833. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Pana/ Panią zidentyfikować.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w celu zawarcia umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawiązania.

6. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne.

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
II. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES:
1. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
2. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.cyberpaka.pl/polityka-prywatnosci/ w celu informacyjnym.

Dni Otwarte 2023

Zapisu można dokonać telefonicznie: pod numerem tel. 792-538-833, mailowo: kontakt@cyberpaka.pl lub wypełniając poniższy formularz:

Lista rezerwowa