Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.CYBERPAKA.PL

§ 1 DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. SKLEP INTERNETOWY:
  1. Sprzedający oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest: Marzena Milanowska Cyberpaka z siedzibą w Bydlinie (32-310) ul. Dworska 6, pracownia: ul. Warszawska 1/6, 31-155 Kraków, posiadający NIP: 599-287-99-94, REGON: 080640160, telefon  kontaktowy: (+48) 792-538-833, adres e-mail: kontakt@cyberpaka.pl.
  2. Administrator danych osobowych oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży usługi pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego szczegółowe dane zostały wskazane w pkt. 1 powyżej.
  3. Użytkownik, Klient, Kontrahent oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
  4. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
  5. Przedsiębiorca oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Usługi od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;
  6.  Serwis internetowy, Sklep internetowy, Serwis, Sklep oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.cyberpaka.pl służącą do sprzedaży Usług za pośrednictwem Internetu.
  7.  Usługa oznacza działanie podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych Klienta (z jego udziałem), obejmująca czynności niematerialne. Usługami są kursy, warsztaty, półkolonie oferowane na stronie www.cyberpaka.pl.
  8. Cena oznacza całkowitą cenę Usługi wyrażoną w złotych polskich nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

2.INNE

  1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin; Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta;
  2. Ustawa o prawach konsumenta oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);
  3.  Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  5. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  6. Prawo autorskie oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do sprzedaży  za pośrednictwem Internetu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, za pomocą telefonu lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.
 3. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Główne cechy świadczenia, w tym opis oferowanych usług jest określony i opisany przy każdej usłudze zamieszczonej w Serwisie.
 5. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 6. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktywny adres e-mail;
  3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie jest dobrowolne.
 9. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Sklepu.
 10. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. PROCEDURA ZAKUPU USŁUGI
  1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  2. Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta, dokonania wyboru rodzaju płatności.
  3. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  4. W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. zakupu wybranej Usługi.
  5. Składając zamówienie, Klient gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
  6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.
  7. Sprzedaż Usług dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane faktur VAT.
  8. Warunki realizacji zakupu usług nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 2. FORMY PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. W formie przedpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, realizowanej przelewem bankowym po złożeniu zamówienia na daną Usługę, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres e-mailowy zawierającą numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email informację o zrealizowaniu zamówienia.
 • W przypadku niedokonania płatności we wskazanym terminie zamówienie zostaje anulowane przez Sprzedającego.

2. W formie płatności ratalnej za wybraną Usługę, wówczas należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu          podpisania stosownej umowy.

§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem dokonał zakupu Usługi.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w  § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
  1. drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: kontakt@cyberpaka.pl.
  2. za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres Marzena Milanowska Cyberpaka, ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, z sugerowanym dopiskiem odstąpienie od umowy.
 4. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
 7. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 8. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

§ 5 ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może ulec zmianie. W terminie 14 dni przed wejściem w życie zmienionego regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie za pomocą wiadomości na stronie głównej sklepu, zaś Użytkownicy na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu, stosownej informacji.
 2. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2016 roku.
 2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@cyberpaka.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

 

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?